Positieve terugblik met winstwaarschuwing voor de toekomst

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – De jaarcijfers van 2022 werden gepresenteerd door het college van B&W. Vincent Buis, VVD Wethouder Financiën, liet in de jaarstukken 2022 zien dat er een positief saldo is ontstaan van ruim 5 miljoen euro afgelopen jaar. Door ruim 2,5 miljoen euro toe te voegen aan de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen wordt er rekening gehouden met stijging(en) in de kosten.

Na vaststelling van de jaarstukken 2022 werd de Voorjaarsnota samen met de Kadernota aangeboden aan de gemeenteraad. De Voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar 2023. Deze laat op dit moment zien dat er een aantal onzekerheden zijn. De onlangs getoonde kwartaalrapportage Sociaal Domein heeft ons al laten zien dat de verwachting is dat de zorgkosten in 2023 gigantisch zullen toenemen en de huidige begroting ruim zullen overstijgen. Er is nu 700.000 euro opgenomen voor de risico’s en kosten rondom specialistische (jeugd)zorg. Het is echter onvoldoende te voorspellen of dit genoeg zal zijn. Op dit moment is het haalbaar om deze onvoorziene kosten in 2023 eventueel te financieren door een onttrekking uit de Algemene Reserve.

Een ander risico is de mogelijke compensatie van het Rijk. Het Rijk heeft de CAO-lonen met 9,1% verhoogd maar heeft gemeenten hiervoor nog geen compensatie gegeven. Mogelijk komt het Rijk in september alsnog met compensatie, maar dit is na het vallen van het kabinet alleen nog maar meer onzeker geworden.

In de Kadernota staan globaal de prioriteiten en de kosten van de gemeente voor de komende jaren 2024 – 2027. De jaren 2024 en 2025 laten een positieve prognose zien en verwachten we een klein overschot te hebben. Vanaf 2026 komen we in de rode cijfers als gevolg van te weinig Rijksinkomsten. Hierover is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in gesprek met het Ministerie van Financiën. Het is een groot probleem voor alle gemeenten.

Met het vaststellen van alle stukken zijn er verschillende raadsinstrumenten zoals motie’s en amendementen gebruikt. Via een amendement kun je een voorgenomen budget veranderen en/of tekst wijzigen in een voorstel. Een ander instrument is om een motie in te dienen. Daarin laat je de raad een uitspraak doen over een onderwerp dat op de agenda staat, met als doel, dat het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) ermee aan de slag gaat. Als de raad de motie aanneemt, is dat niet bindend. Het is ook geen wijziging van een besluit waar een amendement wel in voorziet.

VVD Raadslid Co Schipper maakte gebruik van zo’n raadsinstrument, een amendement, en zorgde met een wijziging op het besluit dat er direct 15.000 euro beschikbaar is gekomen voor het verharden van het voetpad langs de ijsbaan in Spanbroek.
In het VVD-programma “Weet waar je voor kiest” richt de VVD zich op 365 dagen sport. Zoals ondertussen ook is opgenomen in de Nota Sociaal Domein. “Wij willen sport en bewegen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar houden en wandelroutes aanleggen. We stimuleren leefbaarheid en vitaliteit,” geeft Co Schipper aan.
Het bleef echter niet bij die ene wijziging in het besluit. VVD Opmeer werd ook mede-indiener van een motie welke opriep om te onderzoeken of er een wandelpad aangelegd kan worden vanaf de Kerkstraat tot aan de Mienakker in Hoogwoud. Zowel het amendement als de motie werden unaniem aangenomen door alle aanwezige gemeenteraadsleden.

Lees ook:

Positief financieel resultaat in 2022