Regionale punten: Gewoon doen!

 1. Goed wonen

We willen allemaal wonen op een fijne plek waar we ons thuis voelen. De VVD Westfriesland wil dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis in onze regio kunnen vinden. Een goed en toegankelijk woningaanbod is echter niet vanzelfsprekend. De bevolking in Westfriesland blijft tot 2040 groeien, waardoor de vraag naar woningen toeneemt. In het segment tussen sociale woningbouw en duurdere koopwoningen is het aantal beschikbare woningen echter beperkt. We willen beschikbare ruimte dan ook optimaal benutten, met regionaal bouwbeleid en oog voor de middeninkomens. Voor ouderen wordt zorgverlening aan huis steeds gebruikelijker. Er zijn meer woningen nodig die dit mogelijk maken. Daar moeten we in investeren. Tenslotte wonen we allen in een mooie omgeving. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Afbreuk door grote objecten zoals windmolens kan niet doorgaan zonder beter zicht op het nut daarvan. Dus een pas op de plaats en meer onderzoek naar alternatieven die minder overlast geven. Duurzaamheid met hart voor de omgeving.

Kortom, er is behoefte aan méér woningen en aan woningen die beter aansluiten bij de behoeften van de verschillende doelgroepen. Door als regio een groeiambitie uit te spreken, kunnen bestaande beelden over demografische ontwikkelingen worden bijgestuurd. Groei is een keuze. Andere regio’s hebben dat bewezen. De VVD Westfriesland zet zich hiervoor in.

 

De VVD wil:

 • Meer woningen, specifiek in de categorie koop tot en met €000,- en vrije sector huur tussen € 700 en € 1.000,-.
 • Meer woningen die aansluiten bij veranderende woonwensen, bijvoorbeeld nieuwbouw op kleine kavels voor eenpersoonshuishoudens (zogenaamde tiny-houses).
 • Meer diversiteit en individuele vrijheid bij nieuwbouw of verbouw, voor meer woongenot en een aantrekkelijker woningbeeld in de regio.
 • Investeren in woningen voor mensen met een zorgbehoefte, zodat deze langer thuis kunnen blijven wonen.
 • Regionale samenwerking voor maatwerk in de woningbouw. Vraag-gestuurd bouwen is daarbij de leidraad. Een regionale afstemming is daarbij een voorwaarde voor het realiseren van onze groeiambitie.
 • Gemeenten de verantwoordelijkheid geven om in onderling overleg plekken voor nieuwbouw aan te wijzen, zonder tussenkomst van de Provincie Noord-Holland. De regionale woonvisie is het uitgangspunt voor het bouwen van woningen in Westfriesland.
 • Investeren in kansrijke vormen van duurzame energie voor Westfriesland, om woningen en bedrijven op een verstandige manier te verduurzamen.
 • Geen nieuwe windmolens in de regio. Ze vormen een aanslag op het landschap, terwijl het duurzaam rendement op lange termijn onhelder is.

 

 1. Goed ondernemersklimaat

De VVD Westfriesland geeft ruimte aan ondernemers. Zij brengen meer werkgelegenheid en welvaart in de regio, door hier te investeren. We willen dat onze gemeenten met ondernemers meedenken en samenwerken, voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wij moeten investeren in een goede bedrijfsomgeving, optimale internetverbindingen, eenduidige regelgeving en een goed opgeleid arbeidsaanbod.

 

De VVD wil:

 • Uniformering van voorschriften binnen de zeven gemeenten en vermijden van onnodige regeldruk. Vanuit de overheid zijn ondernemers het best geholpen met heldere en eenduidige regelgeving.
 • Doorontwikkeling van het succesvolle loket voor starters naar een service waar alle ondernemers met vragen terecht kunnen. Gemeentelijke dienstverlening moet hierop ook goed zijn aangesloten. Zo helpen wij ondernemers snel en effectief op weg.
 • Bedrijventerreinen vitaal houden door goed onderhoud, goede bereikbaarheid en passende faciliteiten. Zo bevorderen wij innovatie en kennisuitwisseling. Wij willen bevorderen dat gebouwen, die niet meer voldoen, een nieuwe bestemming krijgen of vervangen worden.
 • De agrarische sector stimuleren en ontwikkelen in samenwerking met Greenport Noord-Holland Noord. We ondersteunen initiatieven voor innovatie en verduurzaming.
 • Glasvezel overal tot de norm maken, ook voor plekken in het buitengebied. Wij maken ons sterk voor de aanleg van glasvezel in gebieden waar dit commercieel niet vanzelfsprekend is.
 • Onderzoeksplaatsen op HBO/WO-niveau faciliteren bij bedrijven in de regio, ter bevordering van innovatie en werkgelegenheid.
 • Toerisme benutten om een bredere basis te bieden om lokale voorzieningen in stand te houden. Wij willen dan ook ruimte bieden aan initiatieven die het toerisme in onze regio bevorderen
 • Investeren in toeristische trekpleisters, om de kansen die Westfriesland biedt beter te benutten. We denken aan attractieve waterwegen, havens en historische bezienswaardigheden. We ondersteunen initiatieven voor accommodatie voor toeristen.

 

 1. Goede bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid betekent dat mensen snel op hun werk kunnen komen, ook als dit werk zich buiten de regio bevindt. Goede bereikbaarheid betekent dat ondernemers hun producten en diensten snel op de plek van bestemming kunnen krijgen. En goede bereikbaarheid betekent dat toeristen weinig moeite hoeven doen om in Westfriesland hun weg te vinden. Dit vraagt om een hernieuwde blik op bereikbaarheid, aanleg van infrastructuur met toepassing van nieuwe technologieën, efficiënte coördinatie van verkeersstromen en een duurzaam ruimtelijk beleid.

De VVD Westfriesland zet zich in voor de bereikbaarheid van Westfriesland via weg, spoor en water. Wij willen dat mensen vanaf Hoorn binnen 30 minuten in Amsterdam kunnen zijn, met een goede aansluiting van de hoofdwegen in Westfriesland op deze infrastructuur. Wij willen kijken naar de potentie van nieuwe vervoersmethoden, bijvoorbeeld via fietssnelwegen of verbeterde vaarroutes. Wij zorgen ervoor dat mensen het vervoermiddel kunnen gebruiken dat zij zelf prettig vinden om op hun plek van bestemming te komen. Die keuzevrijheid blijven wij faciliteren.

De VVD wil:

 • Verbreding van de A7 van Purmerend tot Hoorn zodat mensen sneller op hun werk zijn.
 • Verbetering Oost-Westverbinding tussen Zwolle en Alkmaar. In dit kader willen we o.a. verdubbeling van de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Daarnaast moet het knooppunt bij Enkhuizen aangepakt worden voor een snellere verkeersdoorstroming.
 • Goede aansluiting van het regionale wegennet in Westfriesland op de landelijke hoofdwegen.
 • Vergroten van de veiligheid op de N241 A.C. de Graafweg.
 • Investeren in de aanleg van parallelbanen voor landbouwvoertuigen voor een snelle en veilige doorstroming met agrarisch verkeer
 • Hogere frequentie van treinverbindingen tussen Enkhuizen en Amsterdam en Hoorn en Alkmaar om drukte in de spits te verminderen.
 • Verdubbeling van het spoor tussen Hoorn en Enkhuizen om vertragingen en treinuitval te verminderen. Doortrekken van de spoorlijn naar Lelystad.
 • Verbetering O.V.-knooppunt Hoorn als verbindingsstation voor de regio. Onderzoeken naar mogelijkheden van het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn van Amsterdam naar Hoorn.
 • Investeren in fietssnelwegen.
 • Verbeteren vaarroutes via IJssel- en Markermeer richting Westfriesland ter ondersteuning nautische sector.