Sport en bewegen

Sport en bewegen zijn goed voor je gezondheid. Door te sporten komen we elkaar tegen, ontstaan er nieuwe vriendschappen en dagen we elkaar uit. Het verbindt om iedere week samen te gaan voor de winst of de favoriete club aan te moedigen. Sport brengt ons samen. Wij zijn erg blij met de vrijwilligers die zich iedere dag opnieuw inzetten voor hun club, of het nu gaat om het draaien van een bardienst of het meegaan naar een uitwedstrijd van de F’jes. Deze vrijwilligers maken de sport mede tot een succes. Daar zijn we trots op.

Sport is zeer belangrijk in onze samenleving. Daarom willen we dat iedereen kan blijven sporten bij de eigen plaatselijke sportclub. De sportverenigingen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Ook is het belangrijk dat kinderen al zo vroeg mogelijk goed leren bewegen. Multifunctioneel gebruik van accommodaties zoals het zwembad of sportvelden speelt hierbij een grote rol. Samenwerking tussen scholen, voor- en naschoolse opvang en sportverenigingen moeten daarom worden gestimuleerd.

Bij de inrichting van de openbare ruimte houdt de gemeente nadrukkelijk rekening met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes en speeltuinen voor de jeugd. De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot breedtesport.

Om sport voor iedereen, arm en rijk, toegankelijk te maken moet er gekeken worden naar een bredere invulling hiervan. Zoals het plaatsen van openbare fitness toestellen in wijken of openbaar groen.