VVD beleid opgenomen in Nota Sociaal Domein

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – Het VVD beleid uit het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 is volledig opgenomen in de Nota Sociaal Domein “Samen op weg naar balans”. Het doel van deze nota is om gemotiveerde keuzes te maken voor de komende vier jaar. Een visiedocument dat op hoofdlijnen de inhoudelijke kaders biedt voor het beleid, regelingen en uitvoering in het sociaal domein voor de komende jaren. Welke opgaves krijgen extra aandacht omdat zij bijdragen aan de behoeftes van de inwoners van Opmeer? Dat zijn de inclusieve dagelijkse leefomgeving en het investeren in preventie en integraal werken.

De nota is onderverdeeld in kerndoelen:
Kerndoel 1: Inwoners hebben bestaanszekerheid
Kerndoel 2: Inwoners doen mee
Kerndoel 3: Inwoners kunnen gezond, veilig en zelfstandig wonen en leven
Kerndoel 4. Kinderen kunnen gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen
Kerndoel 5: Zo gezond en vitaal als mogelijk ouder worden
Kerndoel 6: Integraal beleid

De kerndoelen zijn opgesplitst in opgaven die moeten bijdragen aan de realisatie van die kerndoelen. Alles is er op gericht dat in Opmeer onze inwoners gezond en inclusief kunnen leven en zich kunnen ontplooien, bij voorkeur zelfstandig en waar nodig ondersteund met inwoners en/of betaalbare zorg.

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026
 “WEET WAAR JE VOOR KIEST”

• Actief en motiverend ouderen beleid. Uitgangspunt moet zijn wat mensen nog willen en kunnen.
• Armoedebestrijding door in te zetten op preventie bij schuldhulpverlening.
• Stevige verbinding jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en onderwijs voor vroegsignalering.
• Kinderen laten profiteren van cultuuronderwijs. Muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed.
• Bibliotheken de ruimte geven voor Virtual Reality, Digilabs, programmeren, filmstudio, etc.
• Financiële stimulans voor mantelzorgers vergroten en ondersteuning bieden waar nodig.

Hierboven ziet u de ‘Gezondheid, zorg & welzijn‘ verkiezingspunten uit ons VVD programma welke zijn verwerkt in de Nota Sociaal Domein. Goed voorbeeld van onze invloed is dat kerndoel 5 volledig gaat over het ontwikkelen van een integraal en proactief ouderenbeleid. Daarnaast leest u ook letterlijk dat het van belang is om de waardering in financiële zin op peil te houden en ondersteuning van mantelzorg te versterken met aandacht op maat.

Zoals u ziet zijn wij van mening dat er bij armoedebestrijding ingezet dient te worden op preventie bij schuldhulpverlening. Dit geldt natuurlijk niet alleen bij armoedebestrijding. Op alle terreinen speelt Preventie en vroegsignalering een belangrijke rol. Om die reden is in de Nota opgenomen dat wij in 2023 gaan voor een Preventieakkoord!

De beleidsvelden van het sociaal domein bestaan uit meer dan de “traditionele” drie: jeugd, wmo en participatie. Ook gezondheidszorg, onderwijs, ruimtelijke ordening en veiligheid maken onderdeel uit van het sociaal domein of hebben hier nadrukkelijke raakvlakken mee. Naast de ambitie om de verbinding tussen organisaties te versterken en om creatieve vorming van kinderen te stimuleren waardoor kinderen kunnen profiteren van cultuuronderwijs zoals muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed, richt deze sociale nota zich ook concreet op het stimuleren van sportactiviteiten. Zo is één van de drie opgaven van Kerndoel 3 om sport- en bewegen te stimuleren voor alle leeftijdscategorieën onder de noemer: een leven lang sporten en in te zetten op 365 dagen sport, zo staat letterlijk opgenomen in de nota. Dit heeft een positief effect op de gezondheid en is één van de doelstellingen van het lokaal gezondheidsbeleid. Zoals u hieronder kunt zien in de ‘Sport & Recreatie‘ verkiezingspunten uit ons VVD programma, een duidelijk standpunt van de sportiefste partij van Opmeer.

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026
 “WEET WAAR JE VOOR KIEST”

• Sport en bewegen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar houden.
• Skeelerbaan realiseren. Wandelroutes aanleggen bijv. Zomerdijk/Zandwerven.
• Camperplaats, betaalde faciliteiten realiseren om toerisme te ondersteunen.
• Campinghouders, uitbreiden mogelijkheden.
• Actief jongerenbeleid, jong geleerd is oud gedaan. Stimuleren sportactiviteiten.
• 365 dagen sport. Realiseren kunstgras sportveldjes in woonwijken.

Als concrete uitvoering staat in de nota geschreven dat er op 3 plaatsen waar veel wordt gesport en hardlooproutes langslopen, fitnesstoestellen worden aangebracht. Ons verkiezingspunt uit 2018. Ook worden in nieuwe woonwijken trapveldjes gerealiseerd in combinatie met andere speelvoorzieningen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om nieuwe wandelroutes aan te leggen. Hierbij is er meer oog voor inclusief gebruik van de openbare ruimte en wordt er bij aanleg of wijziging van het openbaar gebied en aanleg van voet- en wandelpaden rekening gehouden met rolstoel- en rollatorgebruik. Door alles bereikbaar en betaalbaar te houden houden is iedereen in staat om mee te kunnen doen.

De gemeenteraad heeft op 16 februari de Nota Sociaal Domein 2023 – 2026 “Samen op weg naar balans” vastgesteld. Via deze link komt u bij de Nota Sociaal Domein zodat u deze op uw gemak kunt lezen.