Informatie en kennisdeling start van 2024

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – In Opmeer zijn de raadsleden weer voortvarend van start in het nieuwe jaar. Donderdag 18 januari is er een raadsinformatie avond gehouden over verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Hierbij zijn alle fracties aanwezig geweest om kennis te nemen van de opgave en de eventuele oplossingen. Donderdag 25 januari is de eerste beeldvormende bijeenkomst van het nieuwe jaar. Hier kunnen de afgevaardigden van de fracties kennis nemen van de Veiligheidsregio, Hoogheemraadschap, Subsidieverordening en een Rekenkamer onderzoek. Als inwoner bent u van harte welkom om aan te sluiten bij een onderwerp dat uw interesse heeft en kennis van wil nemen. Het staat u vrij om in en uit te lopen tijdens deze avond. De agenda ziet er als volgt uit:

 

Presentatie Veiligheidsregio – 20:00 uur.
De gemeenteraad is gevraagd een reactie te geven op het beleidsplan en het dekkingsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio. Het beleidsplan bepaalt de koers en geeft richting aan de activiteiten tot en met 2027. Commandant van de brandweer Westfriesland, de heer Jong, komt een toelichting geven op beide plannen.

Presentatie Hoogheemraadschap – 20:30 uur
Het Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier komt een presentatie geven over haar rol en taken. Daarnaast wordt toegelicht hoe het Hoogheemraadschap omgaat met het stedelijk water en ruimtelijke adaptatie. De presentatie wordt gegeven door mevrouw Van Heezik en mevrouw Hartog van het Hoogheemraadschap.

Algemene Subsidieverordening 2024 – 21:05 uur
Er is een nieuwe subsidieverordening opgesteld. Deze verordening ligt voor ter besluitvorming in de oordeelsvormende raadsvergadering van 1 februari en de besluitvormende raadsvergadering van 15 februari. De heer De Paus (beleidsmedewerker Zorg & Welzijn) komt een toelichting geven op de nieuwe kaders van het subsidiebeleid.

Onderzoek rekenkamer huisvesting arbeidmigranten – 21:30 uur
De rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop het gemeentelijk beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten wordt uitgevoerd en naar de doeltreffendheid van dat beleid. Het doel van dit onderzoek is daarbij het verstrekken van inzicht aan de gemeenteraad in de manier waarop gemeentelijk beleid wordt uitgevoerd en in de factoren die de doeltreffendheid van dat beleid bepalen. De voorzitter van de rekenkamer, mevrouw Makelaar, geeft deze presentatie.

Daarnaast denkt de rekenkamer momenteel na over een nieuw onderzoek. Op de groslijst stonden oorspronkelijk de onderwerpen subsidieverstrekking, sociaal domein en inclusie. Later is daar de kwaliteit van raadsvoorstellen aan toegevoegd. De rekenkamer nodigt de fracties graag uit om na afloop van de presentatie onderwerpen aan te dragen die de moeite van het onderzoeken waard zijn.

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie van de gemeenteraad. De raadsgriffie van de gemeenteraad van Opmeer bestaat uit een griffier en een raadsadviseur. De griffie adviseert de gemeenteraad, ondersteunt de raad in haar werkzaamheden en is het eerste aanspreekpunt voor raadsleden. Heeft u vragen over of met betrekking tot de gemeenteraad? Neem dan contact op via  0226-363 341 of  griffier@opmeer.nl