Positief financieel resultaat in 2022

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – De jaarcijfers van 2022 werden gepresenteerd door het college van B&W. Vincent Buis, VVD Wethouder Financiën, liet in de jaarstukken 2022 zien dat er een positief saldo is ontstaan van ruim 5 miljoen euro afgelopen jaar.
Door ruim 2,5 miljoen euro toe te voegen aan de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen wordt er rekening gehouden met stijging(en) in de kosten.

De jaarstukken zijn een terugblik op het voorafgaande jaar. Na vaststelling van de jaarstukken 2022 werd de Voorjaarsnota samen met de Kadernota aangeboden aan de gemeenteraad. De Voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar 2023. De Kadernota is een vooruitblik op het komende jaar 2024 en drie opvolgende jaren. Deze Kadernota verschijnt dit jaar voor de eerste keer niet in boekvorm, maar als online publicatie. Via deze link kunt u gemakkelijk kennisnemen van de informatie.

In de vastgestelde kadernota staan globaal de prioriteiten en de kosten van de gemeente voor de komende jaren 2024 – 2027. De jaren 2024 en 2025 laten een positieve prognose zien en verwachten we een klein overschot te hebben. Vanaf 2026 komen we in de rode cijfers als gevolg van te weinig Rijksinkomsten. Hierover is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in gesprek met het Ministerie van Financiën. Het is een groot probleem voor alle gemeenten.